Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a ihoroszkop.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit. A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre. Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos.

Szerződő Felek meghatározása

Látogató:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásávalmint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Szolgáltató:

A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője Név: ihoroszkop.hu

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl a mindennapokról kapcsolatban illetve egyéb érdekes témában a látogatók számára. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:
  • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését.
  • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Szellemi alkotások joga

A látogató tudomásul veszi, hogy a ihoroszkop.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a Szolgáltató. A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az ihoroszkop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. Az ihoroszkop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a ihoroszkop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.
Scroll to Top